Skipulagsskrá 

Skipulagsskrá fyrir Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum

1. grein
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum, fullorðinsfræðslumiðstöð, er sjálfseignarstofnun með sérstaka stjórn. Heimili og varnarþing er í Reykjanesbæ. Stofnunin ber ábyrgð á skuldbindingum sínum með öllum eignum sínum. Hún er ekki háð neinum öðrum lögaðilum.

2. grein
Stofnendur Miðstöðvar símenntunar á Suðurnesjum eru: Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum, Fjölbrautaskóli Suðurnesja, félög launafólks á Suðurnesjum, félög vinnuveitenda/vinnuveitendur á Suðurnesjum og Reykjanesbær, sem því til staðfestu undirrita skipulagsskrá þessa. Fjárhagslegar skuldbindingar miðstöðvarinnar eru stofnendum óviðkomandi umfram stofnframlag.

3. grein
Markmið Miðstöðvar símenntunar á Suðurnesjum er að efla endur- og símenntun Suðurnesjamanna, samstarf atvinnulífs og skóla og tengsl grunn- og endurmenntunar. Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum býður einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum námskeið sem ekki heyra beint undir formlegt námsframboð skóla og er hér einkum átt við frístundanám og starfstengd námskeið og námskeiðaraðir. Kennslu í Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum verður hagað þannig að hún hæfi fullorðnum.

4. grein
Stjórn Miðstöðvar símenntunar á Suðurnesjum er skipuð fimm mönnum til eins árs í senn og fimm til vara. Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum tilnefnir einn fulltrúa, Reykjanesbær tilnefnir einn fulltrúa, félög vinnuveitenda/vinnuveitendur, sem aðild eiga að miðstöðinni, tilnefna sameiginlega einn fulltrúa, félög launafólks sem aðild eiga að miðstöðinni, tilnefna einn fulltrúa sameiginlega og Fjölbrautaskóli Suðurnesja tilnefnir einn fulltrúa. Varamenn skulu tilnefndir með sama hætti. Stjórnin skiptir með sér verkum.

Menningar- og fræðslusamband alþýðu, Samtök iðnaðarins og Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands skulu eiga hver sinn áheyrnarfulltrúa á fundum stjórnar með málfrelsi og tillögurétt.

5. grein
Stjórn Miðstöðvar símenntunar á Suðurnesjum ber að vinna að markmiðum stofnunarinnar og kemur fram fyrir hennar hönd gagnvart þeim sem veita henni fjárhagslegan stuðning. Stjórnin ber ábyrgð á rekstri, fjárhag og eignum stofnunarinnar. Stjórnn ákveður meginþætti í stefnu og starfstilhögun stofnunarinnar og setur sér og stofnuninni starfsreglur. Boða skal stjórnarfundi með tryggilegum hætti. Stjórnarmaður má ekki taka þátt í meðferð einstaks máls ef málefnið varðar hann persónulega.

6. grein
Stjórn Miðstöðvar símenntunar á Suðurnesjum ræður forstöðumann, sem annast daglegan rekstur og setur honum erindisbréf. Forstöðumaðurinn ber ábyrgð gagnvart stjórn stofnunarinnar. Forstöðumaðurinn undirbýr fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár, sem skal lögð fyrir stjórnina fyrir 1. apríl ár hvert. Forstöðumaðurinn vinnur að fjáröflun og annast reikningsskil. Forstöðumaður ræður starfsfólk stofnunarinnar.

7. grein
Tekjur Miðstöðvar símenntunar á Suðurnesjum, auk vaxta af stofnframlagi, eru frjáls framlög frá ríki og sveitarfélögum, tekjur af þjónustu auk frjálsra framlaga frá einstaklingum, fyrirtækjum og samtökum og annars aflafjár.

8. grein
Til þess að stofnunin geti náð megintilgangi sínum er stjórninni heimilt fyrir hönd stofnunarinnar að eiga samstarf við aðra og gerast í því skyni aðili að samstarfssamningi um lengri eða skemmri tíma. Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum getur með sérstökum samningi tekið að sér fræðsluverkefni sem teljast hliðstæð námsframboði framhaldsskóla. Halda skal kostnaði af slíkri starfsemi að fullu aðgreindum frá öðrum rekstri miðstöðvarinnar.

9. grein
Reikningsár Miðstöðvar símenntunar á Suðurnesjum er frá 1. janúar til 31. desember ár hvert. Forstöðumaður skal í fyrstu viku marsmánaðar leggja eftirfarandi gögn fyrir stjórn miðstöðvarinnar til afgreiðslu:

Skýrslu um starfsemi síðasta starfsárs.
Endurskoðaðan ársreikning liðins starfsárs.
Reikningar Miðstöðvar símenntunar á Suðurnesjum skulu endurskoðaðir af löggiltum endurskoðanda, sem skipaður er af stjórn til eins árs. Endurskoðaðir reikningar skulu sendir Ríkisendurskoðun eigi síðar en 30. júní ár hvert fyrir næst liðið ár ásamt skýrslu um hvernig fé stofnunarinnar hefur verið ráðstafað á því ári.

10. grein
Skipulagsskrá þessari verður aðeins breytt með samhljóða samþykki stjórnar. Skulu breytingar hljóta staðfestingu dómsmálaráðherra.

Stofnuninni verður slitið með sameiginlegri ákvörðun stjórnar.

Verði starfsemi Miðstöðvar símenntunar á Suðurnesjum hætt og stofnunin lögð niður skulu eignir hennar renna til eflingar endur- og símenntunar á Suðurnesjum.

Um reikningshald fer að lögum nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá.

Leita skal staðfestingar dómsmálaráðherra á skipulagsskrá þessari.

Skipulagsskrá þessi var staðfest á stofnfundi Miðstöðvar símenntunar á Suðurnesjum í Reykjanesbæ, 10. desember 1997.